Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników (w tym Klientów Sklepu internetowego) w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.remplus.pl , w tym w związku z dokonywaniem przez Klientów zamówień Produktów w Sklepie internetowym, przetwarzane są przez Marcina Remplewicza, komplementariusza  spółki REMPLUS Marcin Remplewicz  Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 77A/106, 61-131 Poznań, NIP: 7792308443, REGON: 300557259 (dalej: „Remplus”), który jest administratorem tych danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 2. Dane kontaktowe: biuro@remplusrehafit.pl
 3. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 4. Powierzone dane, w tym: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, numer dowodu osobistegoi/lub numer paszportu, data wydania oraz ważności dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, czy też numer telefonu, przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym w celu kontaktowania się z Klientem w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy, wcelach księgowych oraz w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych, a także do dostarczania informacji handlowych na rzecz Użytkownika, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celach marketingowych (marketing Produktów i usług oferowanych przez Remplus), co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Remplus.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom, do upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów wspierających działania Remplus , tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych, na których te dane są przetwarzane, podmiotom zapewniającym usługi hotelarskie, przewozowe, ubezpieczeniowe, płatnicze, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, doradcze, podmiotom wspierającym promocję ofert, współpracujących w ramach kampanii reklamowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w celach: wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowym i rachunkowym, dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 10. W celu realizacji umowy zawartej z Remplus dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Remplus  potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny i kontrolowany. Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki-> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. Dostęp do danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Powierzone Remplus  dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym:
  1. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – od dnia 25 maja 2018 r.,
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

III. Zasady bezpieczeństwa

 1. Remplus  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu wykorzystywaniu danych osobowych, jak również ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

IV. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej www.remplus.plwykorzystywane są pliki cookies(ciasteczka), które są zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się z Internetem. Użytkownik może korzystać ze strony internetowej www.remplus.pl bez wykorzystywania tych plików, jednakże może to uniemożliwić poprawne korzystanie ze wszystkich opcji tej strony i Sklepu internetowego.
 2. Pliki cookies umożliwiają sprawne identyfikowanie preferencji Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.remplus.pl, a także zbieranie danych statystycznych przez Remplus , w celu optymalizacji korzystania z usług zgodnie z preferencjami Użytkowników.
 3. Udzielenie zgody na instalację plików cookies jest dobrowolne i następuje przed ich instalacją. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, posiada możliwość odpowiedniej zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Opcje przeglądarki dopuszczają możliwość niezapisywania plików cookies lub informowania Użytkownika korzystającego z przeglądarki o każdorazowym zapisywaniu tych plików na jego urządzeniu. Istnieje również możliwość usuwania plików cookies po każdej wizycie na stronie internetowej www.remplus.pl.