Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu Remplus, czy też innych osób korzystających z usług Klubu.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie także wobec osób korzystających z usług Klubu na podstawie zakupu jednorazowych biletów wstępu do Klubu, nie będących członkami Klubu. Przed pierwszym skorzystaniem z usług Klubu osoba taka zobowiązana jest zwrócić się do pracowników Klubu w celu udzielenia jej informacji związanych z prawidłowym i bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń oraz korzystaniem z urządzeń znajdujących się w Klubie.

II. CZŁONKOSTWO:

 1. Członkiem Klubu Remplus może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Członkiem Klubu za zgodą jej opiekuna prawnego.
 2. Podstawą członkostwa w Klubie Remplus jest Umowa Członkowska oraz respektowanie zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”).
 4. Karta jest wydawana jednorazowo w dniu zawarcia umowy. Fakt utraty karty powinien zostać niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30zł.
 5. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust.
 6. Przekazanie członkostwa oraz karty możliwe jest jednorazowo, wyłącznie w przypadku ciąży lub innych wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych, na podstawie zaświadczenia lekarskiego przedłożonego w recepcji Klubu Remplus i podlega opłacie w wysokości 100zł.
 7. Wstęp do Klubu następuje po okazaniu ważnej karty członkowskiej w recepcji Klubu i pozostawieniu jej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku utraty karty i oczekiwania na wydanie nowej) na czas korzystania z usług Klubu.
 8. Karta klubowa uprawnia do korzystania ze wszystkich pomieszczeń Klubu przeznaczonych do użytku publicznego, a także usług wynikających z treści Regulaminu i Umowy.
 9. W przypadku wykupienia karty rocznej, istnieje możliwość zawieszenia członkostwa na okres 1 miesiąca lub 2 miesięcy. Warunkiem zawieszenia jest opłacenie 40% wartości usługi za dany okres zawieszenia, po czym okres ważności karty ulega przedłużeniu o okres objęty zawieszeniem.
 10. W przypadku wykupienia umowy na czas nieokreślony, Członek Klubu może zawiesić członkowsko na okres 1 miesiąca, przy czym zawieszenie członkowstwa dopuszczalne jest wyłącznie raz na rok, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy określonej w pkt. 4 umowy. W okresie zawieszenia członkostwa ustaje obowiązek uiszczania opłat z tytułu członkostwa w Klubie. Po zakończeniu okresu zawieszenia obowiązek uiszczania opłat zostaje wznowiony. Oświadczenie o zawieszeniu członkostwa winno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.
 11. W przypadku wykupienia karty półrocznej i rocznej z płatnością stałego zlecenia, istnieje możliwość bezpłatnego zawieszenia członkostwa na okres 2 tygodni. Minimalny okres zawieszania członkostwa to 7 dni zgłoszone w formie pisemnej.
 12. W przypadku rezygnacji z dalszego korzystania z usług Klubu przed upływem okresu obowiązywania Karnetu 6-miesięcznego lub 12-miesięcznego zakupionego przy wyborze płatności ratalnej lub w drodze stałego zlecenia zapłaty, Członek Klubu jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Klubu opłaty w wysokości równowartości rabatu za wykorzystane przez niego miesiące korzystania z usług Klubu, udzielonego mu przy zawarciu umowy w związku z zakupem karnetu długoterminowego i wyborem płatności w formie ratalnej lub stałego zlecenia zapłaty.
 13. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony wynosi 2 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, W okresie wypowiedzenia Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania należności ciążących na nim na podstawie niniejszej umowy.
 14. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.

III. CENY I ZAKRES USŁUG:

 1. Klub Remplus umożliwia korzystanie z następujących usług:
  1. podstawowe: sala maszyn siłowych, studio cardio, studio wolnych ciężarów, aerobik, Spinning®,sauna sucha, łaźnia parowa,
  2. dodatkowe: trening indywidualny, solarium,
 2. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług dodatkowych.
 3. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez Kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w pomieszczeniach Klubu.
 4. Opłata za korzystanie z usług Klubu jest uiszczana „z góry”, przed wydaniem karty klubowej. Karty ze zniżką studencką przeznaczone są dla osób do 26 roku życia posiadających ważną legitymację studencką.
 5. Karty ze zniżką Senior przeznaczone są dla osób powyżej 55 roku życia i podlegają takiej samej zniżce jak karty studenckie.
 6. Opłata za zakupienie karnetu 6-miesięcznego lub 12-miesięcznego może zostać uregulowana w ratach lub w formie stałego zlecenia zapłaty, na zasadach określonych w pkt VI niniejszego Regulaminu. W przypadku nie wywiązania się z umowy ratalnej członek Klubu zostaje pozbawiony dalszej możliwości korzystania z jakiejkolwiek promocji lub wykupienia kolejnej karty ratalnej Klubu Remplus.
 7. Pakiet 20 treningów indywidualnych ważny jest przez okres 6 miesięcy od dnia aktywacji karnetu Pakiet 10 treningów indywidualnych ważny jest przez okres 4 miesięcy od dnia aktywacji karnetu. Pakiet 5 treningów ważny jest przez okres 2 miesięcy od dnia aktywacji. Pakiet 24 treningów (program Efekt 8) ważny jest przez okres 2 miesięcy od dnia aktywacji.
 8. Z programu EFEKT 8 można skorzystać jednorazowo.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU:

 1. Członkostwo w Klubie Remplus uprawnia do korzystania z następujących usług:
  1. podstawowe: sala maszyn siłowych, studio cardio, studio wolnych ciężarów, aerobik, Spinning®, sauna sucha, łaźnia parowa,
  2. dodatkowe: trening indywidualny, solarium,
 2. Ważne informacje dotyczące funkcjonowania Klubu oraz rozkładu zajęć są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
 3. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Klub Remplus zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie zaistnienia uzasadnionych potrzeb.
 4. Klub jest zamknięty w dniach: Święta Wielkanocne, 01.XI,25-26.XII oraz 01.I.
 5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo powiadomi o tym fakcie jego członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w recepcji Klubu. W takim wypadku Umowa członkowska ulega przedłużeniu o czas niemożności korzystania przez Członka z usług Klubu.
 6. Członkowie Klubu są zobowiązani do nie zakłócania spokoju i porządku w Klubie oraz nieutrudniania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu. Członkowie Klubu zobowiązani są do powstrzymania się od działań mogących spowodować zniszczenie lub uszkodzenie mienia Klubu, a także zanieczyszczenie terenu Klubu. Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie Klubu, a także za szkodę w mieniu Klubu.
 7. Członkowie Klubu zobowiązani są do pozostawienia po sobie ładu i porządku, oraz powinni korzystać z ręcznika w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń.
 8. Członkowie Klubu zobowiązani są po zakończeniu ćwiczenia do odłożenia sprzętu w przeznaczonym do tego miejscu.
 9. Członkowie Klubu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i treningi odbywające się z trenerami. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.
 10. Członek Klubu zobowiązany jest opuścić salę ćwiczeń na co najmniej 30 minut przed zamknięciem Klubu oraz opuścić teren Klubu najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.
 11. Sauny wyłączane są na 30 minut przed zamknięciem Klubu.
 12. Członkowie Klubu nie mogą korzystać ze swoich prywatnych trenerów w Klubie.
 13. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Remplus Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji pracowników Klubu i trenerów.
 14. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek czy uszkodzeń urządzenia lub wątpliwości związanych z bezpiecznym korzystaniem z urządzenia, w tym związanych z zalecanym obciążeniem, członek Klubu ma obowiązek, przed przystąpieniem do ćwiczeń na danym urządzeniu, zgłosić ten fakt pracownikom obsługi Klubu. W przypadku ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego członek Klubu ma obowiązek poprosić o asekurację pracownika obsługi Klubu.
 15. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany ubioru i obuwia w szatni. Zmienione ubranie przechowywane jest w danym dniu, na czas korzystania z usług Klubu w zamykanej na klucz indywidualnej szafce.
 16. Przed pobraniem kluczyka do szafki należy sprawdzić czy nie jest on uszkodzony. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Opłata za zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szatni wynosi 25zł.
 17. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy.
 18. Klub Remplus nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków Klubu pozostawione w Klubie, jeżeli Członek Klubu nie dochował należytej staranności w zabezpieczeniu pozostawionych rzeczy, tj. nie zostały one umieszczone w indywidualnej szafce zamkniętej na klucz, nad którym Członek Klubu zobowiązany jest sprawować ciągły nadzór.
 19. Rzeczy wartościowe Członek Klubu wnosi na teren obiektu na własną odpowiedzialność. Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków Klubu.
 20. Członek Klubu przystępujący do ćwiczeń po raz pierwszy jest zobowiązany do skorzystania z treningu orientacyjnego, w celu zapoznania z prawidłowym i bezpiecznym korzystaniem z urządzeń, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Członek Klubu uprawniony jest do uzyskania opracowanej przez instruktora karty ćwiczeń, określającej właściwy program ćwiczeń. Karta ćwiczeń jest przechowywana w Klubie. Członek Klubu zobowiązany jest każdorazowo po ćwiczeniach do zdawania karty.
 21. Podczas wykonywania ćwiczeń, ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania postanowień Umowy o świadczenie usług, Regulaminu Klubu oraz instrukcji i wskazówek trenerów i pracowników Klubu, a także podporządkowania się zarządzeniom Klubu Remplus.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku jeśli liczba zainteresowanych na dane zajęcia nie przekroczy pięciu osób.
 23. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo dokonywania wcześniejszych zapisów na takie zajęcia i wskazania terminu dokonywania takich zapisów.
 24. Ćwiczenia aerobiku i Spinningu® prowadzone są w grupach. Klub Remplus ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu czy formy zajęć po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu.
 25. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń w siłowni lub w studiu aerobiku wskutek kompletu członków w tych pomieszczeniach, członek Klubu zamierzający podjąć ćwiczenia zobowiązany jest do oczekiwania na zwolnienie miejsca.
 26. Przed skorzystaniem z sauny Członkowie Klubu cierpiący w szczególności na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub będący w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem.
 27. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 28. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej i samopoczucia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie wykonywania ćwiczeń Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń i zgłoszenia tego faktu pracownikom obsługi Klubu.
 29. Członkiem Klubu jest osoba, która złożyła zgodnie z prawdą oświadczenie o tym, że jest dobrego stanu zdrowia, nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo, uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń znajdujących się w Klubie.
 30. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie obiektu.
 31. Członkowie Klubu nie są upoważnieni do samodzielnego obsługiwania sprzętu RTV znajdującego się na terenie Klubu. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Członek Klubu powinien zwrócić się do Pracowników Klubu w celu obsługi w/w sprzętu.
 32. Skorzystanie z dodatkowej usługi treningu indywidualnego wymaga wcześniejszego ustalenia terminu treningu. W przypadku, gdy Członek Klubu nie odwoła umówionego treningu z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem lub nie skorzysta z treningu z przyczyn, za które Klub nie ponosi odpowiedzialności, uważa się, że trening został przeprowadzony.
 33. W przypadku ciężkiego naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności naruszania zasad współżycia społecznego i porządku na terenie Klubu, wnoszenia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz niestosowania się do zaleceń obsługi Klubu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń do ćwiczeń Klub Remplus ma prawo wypowiedzieć umowę członkowską bez wypowiedzenia i pozbawić członkostwa w Klubie.

V. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART RABATOWYCH REMPLUS

 1. Remplus wdrożył program lojalnościowy dla stałych Klientów Klubu, a także dla Partnerów Klubu i ich Klientów w przypadku zawarcia przez nich Umowy Członkowskiej na okres minimum sześciu miesięcy.
 2. Karta rabatowa wydawana przez Remplus uprawnia do korzystania ze zniżek na usługi świadczone przez Partnerów Klubu Remplus. Remplus zobowiązuje się do uaktualniania listy Partnerów i udostępniania w Recepcji Klubu aktualnej listy Partnerów wraz z wysokością zniżek obowiązujących u Partnerów przysługujących posiadaczom kart rabatowych.
 3. Posiadacz karty rabatowej przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z usług świadczonych przez Partnerów Klubu Remplus odbywa się na zasadach określonych przez te podmioty i w związku z tym Klub nie ponosi odpowiedzialności za odmowę prawa do skorzystania z opisanych w niniejszym punkcie zniżek, spowodowaną niespełnieniem przez posiadacza karty wymogów określonych w obowiązujących u danego Partnera Klubu Regulaminach oraz innych regulacjach o charakterze wewnętrznym.

VI. PŁATNOŚĆ W FORMIE RATALNEJ LUB STAŁEGO ZLECENIA ZAPŁATY.

 1. W przypadku zakupu Karnetu 6-miesięcznego lub 12-miesięcznego Członek Klubu może dodatkowo wybrać w umowie zapłatę w następujących formach:
  1. w formie ratalnej, lub
  2. w formie stałego zlecenia zapłaty.
 2. W przypadku wyboru zapłaty w formie ratalnej, w chwili podpisania umowy członkowskiej Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej raty w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem. Druga rata w wysokości pozostałej do zapłaty ceny zakupionego Karnetu płatna będzie w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na wskazany rachunek bankowy lub w innej  formie płatności (gotówka/karta/przelew).
 3. W przypadku wyboru zapłaty w formie stałego zlecenia zapłaty, w chwili podpisania umowy członkowskiej Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej miesięcznej raty w wysokości 1/6 (dla Karnetów 6-miesięcznych) lub 1/12 (dla Karnetów 12-miesięcznych) pełnej ceny Karnetu (odpowiednio) 6-miesięcznego lub 12-miesięcznego. Kolejne raty Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać poprzez obciążenie swojego rachunku bankowego przez okres:
  1. kolejnych 5 miesięcy opłatami miesięcznymi w wysokości 1/6 ceny Karnetu 6 miesięcznego,
  2. kolejnych 11 miesięcy opłatami miesięcznymi w wysokości 1/12 ceny Karnetu 12 miesięcznego, na wskazany w umowie rachunek bankowy operatora klubu .
 4. W terminie 10 dni od daty podpisania umowy członkowskiej Członek Klubu zobowiązany jest do dostarczenia do Klubu złożonego przez siebie stałego zlecenia zapłaty, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dokument stałego zlecenia zapłaty stanowi integralną część zawartej umowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy regulamin, a także jego zmiany podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu.
 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.